Featured Publication

PREVIOUS FEATURED PUBLICATIONS
  • Chen, Zhaowei; Wang, Jinqiang; Sun, Wujin; Archibong, Edikan; Kahkoska, Anna R.; Zhang, Xudong; Lu, Yue; Ligler, Frances S.; Buse, John B.; Gu, Zhen, “Synthetic beta cells for fusion-mediated dynamic insulin secretion.” Nature Chemical Biology, 14 (1): 86 (2018).